خدمات

خدمات

خدمات مشاوره، طراحی و نظارت دریایی

  • مشاوره فنی دریایی
  • نظارت بر تعمیرات و ساخت شناور ها
  • تهیه پکیج تعمیراتی
  • مشاوره در امور ساخت و تعمیر شناوره
خدمات